Members

Faculty member

 1. Hiroshi SHINAOKA (assistant professor)

Students

 1. Rihito Sakurai (D2)
 2. Fumiya Kakizawa (D1)
 3. Taiki Hirade (M4)
 4. Koutaro Sakaue (M1)
 5. Hirone Ishida (B4)

Former students

 1. Yuki Matsushita (B)
 2. Yuuki Satono (M)
 3. Kaito Nakada (B)
 4. Kazuho Hoshiyama (B)
 5. Atsushi Okubo (B)
 6. Kazuki Hiyane (M)
 7. Yuuichi Kamizato (M)
 8. Naoya Chikano (D)